Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: rejnusova.svet-stranek.cz
ZŠ Měšťanská, Brno - Tuřany, 4.A - 2016/2017

Co by děti měly již umět:Osobní stránka na adrese: rejnusova.svet-stranek.cz

Co by děti měly již umět

ČESKÝ JAZYK
* tvrdé a měkké souhlásky
* slabiky - bě, pě vě, mě
* najít ve větě sloveso
* najít ve větě podmět a přísudek - vyznačit základní skladební dvojici
* rozpoznat větu jednoduchou, souvětí - vyznačit spojovací výrazy a určit, z kolika vět se souvětí skládá
* slova souznačná, protikladná, příbuzná
* vyjmenovaná slova po "Z"
* vyjmenovaná slova po "B"
* vyjmenovaná slova po "L"
* vyjmenovaná slova po "M"
* vyjmenovaná slova po "P"
* vyjmenovaná slova po "S"
* vyjmenovaná slova po "V"

ČESKÝ JAZYK - sloh
* napsat svoji adresu
* postup
* přání
* vyprávění
* dějová posloupnost
* nadpis, název
* osnova - rozhovor po telefonu

ČESKÝ JAZYK - literatura
* co je - rým, verš, sloka
* pranostiky

MATEMATIKA
* počty do 100
* násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
* počty se závorkami - závorky mají vždy přednost
* písemné sčítání a odčítání - pod sebou
* zaokrouhlování na desítky
* písemné sčítání a odčítání trojcoferných čísel
* zaokrouhlování na desítky, stovky trojciferných čísel

MATEMATIKA - geometrie
* bod
* přímka, úsečka, polopřímky - zvládnout narýsovat, popsat
* rozeznat geometrické tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
* rozeznat tělesa - krychle, kvádr, koule, válec, kužel, hranol
* zvládnou narýsovat úsečku o určité délce
* polopřímky, polopřímky opačné
* krychle, kvádr - počet hran, stran, vrcholů
* kolmice, strany protější, vedlejší
* rýsování čtverce a obdélníku pomocí pravítka s ryskou

PRVOUKA
* dopravní značky
* města, vesnice - průmysl, kdo je řídí
* světové strany - orientace - směrová růžice
* sousedící státy s ČR, státní symboly
* orientace v přírodě - určování světových stran bez kompasu, buzoly
* povrch krajiny, značení krajiny na mapě, využití krajiny
* voda v krajině
* lidé a čas - jednotky času, typy hodin
* přírodniny, suroviny, výrobky
* vodní koloběh
* půda
* Slunce, Země, Měsíc, planety
* živá příroda - rostliny

HUDEBNÍ VÝCHOVA
* druhy not - jak vypadají, jejich délka trvání - nota celá, půlová, čtvrťová, osminová
* houslový klíč - zakreslit do notové osnovy
* vytleskávání taktu
* hudební značky
návštěvníků stránky
celkem29 846
tento týden97
dnes10